Praha 3 Praha 9

PROBLÉMY, KTERÉ POMÁHÁME ŘEŠIT

Nabídka Prahy 3

Obrázek 7

školní zralost

doporučení odkladu školní docházky
předčasný vstup do ZŠ

výchovné obtíže

výukové obtíže včetně speciálních vzdělávacích potřeb

posouzení studijních předpokladů dětí a mládeže při volbě střední, vysoké, vyšší odborné školy, zaměstnání

vhodnost volby víceletých gymnázií

rodinné a vztahové problémy

práce se třídou

seminář o efektivním učení "Jak se učit na SŠ"
řešení problémových vztahů ve třídě
partnerské vztahy (střední školy)
seminář "Jak se zbavit trémy před maturitou"

přednášky pro rodiče dětí v MŠ

připravenost na školu, vývojové odlišnosti, výchovné styly

Nabídka Prahy 9

Obrázek 3

Psychologická péče pro děti a rodiče:výchovné obtíže
vztahové a rodinné problémy
posuzování školní zralosti


výukové obtíže
diagnostika poruch učení
výchovné obtíže
vztahové a rodinné problémy
posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia
kariérové poradenství
diagnostika vztahů ve třídě
prevence a řešení šikany


výukové obtíže
vztahové a rodinné problémy
osobnostní vyšetření
diagnostika vztahů ve třídě
kariérové poradenství

Psychologické služby pro učitele

konzultace
návštěvy v hodinách
práce se třídou
metodická pomoc

Speciálně pedagogická péče

(zpravidla navazuje na činnost psychologů)


zjišťování úrovně percepčních dovedností, stanovování následných stimulačních opatření v rámci individuální péče

ZŠ a SŠ
diagnostika výukových obtíží se zaměřením na SPU, stanovování pedagogických, stimulačně korektivních opatření, vedení následné reedukace v oblasti stimulace čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností.
rodiče, učitelé, speciální pedagogové
Metodické vedení pedagogů v oblasti individualizace péče o žáky na školách, pravidelné semináře tematicky zaměřené na organizaci a pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami na školách

Nadstandardní služby pro klienty poradny Prahy 9

(tj. pro ty, kteří již absolvovali základní vyšetření)
relaxace, hypnoterapie
kurzy grafomotoriky pro děti předškolního věku a prvního stupně ZŠ
Maxík - program pro předškoláky, děti s odkladem školní docházky, děti na počátku školní docházky (v délce 15 týdnů)
program pro děti I. ročníku ZŠ s rizikem vzniku SPU.
skupinové psychorelaxační cvičení pro děti, úzkostné a hyperaktivní a s poruchami soustředění (mladší školní věk)
individuální nácvik relaxačních a uvolňovacích technik pro děti staršího školního věku a středoškoláky
skupinový stimulační program pro děti předškolního věku
podpůrný kurz pro děti oslabené a se SPU podle metodiky F. Feuersteina

Copyright © 2008 jupiterus.cz

Valid XHTML | Valid CSS